Одржавање програмске подршке


Одржавање програмске подршке је појам који се битно разликује од одржавања електронске опреме или других физичких елемената опреме, јер код програмске подршке не постоји физичко старење, које доводи до неисправности. Проблеми са програмском подршком могу да настану, и поред свих напора и начина да се избегну и предупреде, на више начина:

  • да постоје уграђене неисправности у програмској подршци које нису откривене приликом испитивања система и у редовном раду,
  • неспретним руковањем послужилаца система,
  • физичким оштећењем меморијских медијума.

Такође, дешава се и да послужиоци система погрешно закључе да је грешка у програмској подршци, а она је у ствари на другом месту - у околној опреми, односно или изван система или у електронској опреми или просто питање погрешног разумевања како опрема треба да ради. Такве грешке се не односе на програмску подршку система.

Отклањање неправилности

Ако се утврди да постоји грешка (баг) у програмској подршци која чини да систем не ради по пратећој документацији, ГВС такве грешке отклања о свом трошку у трајању најмање 10 година од тренутка пуштања у рад, а иначе 10 година од објављивања краја живота те верзије програмске подршке.

Проблеме изазване неспретним руковањем - пре свега погрешним подешавањем или програмирањем система је најбоље решавати путем консултација са стручним службама ГВС-а, кроз техничку подршку или удаљеним послуживањем система, ако је то примењиво. Ако тај начин не успева, стручњак ГВС-а може да дође на објекат и интервенцију обави на лицу места.

Слично се поступа и у случају проблема који нису изазвани погрешним руковањем, него су неизвесног порекла. Просто се јавио проблем који послужиоци не успевају да реше путем поступака које познају, иако нису чинили никакве измене на систему.

Опоравак података

Ако у програмску подршку система убрајамо и одговарајуће податке, односно базу података, онда постоји и могућност потребе за захватима на подацима система. До оштећења или губитка података у систему може да дође у случајевима:

  • оштећењем услед спољних дејстава као што су пожар, механички удари и друго.
  • квара на електронској опреми,
  • неспретног или неовлашћеног руковања системом,

У програмски управљаним системима које производи ГВС је предвиђено више нивоа чувања података и прописани су поступци за опоравак оштећених података. Међутим, увек постоји могућност да је оштећење такво да стандардни поступци не могу да реше проблем. У том случају може да се приступи посебним поступцима спасавања података. Иако посебни поступци решавају и случајеве које стандардни поступци не покривају, постоји могућност да су подаци трајно изгубљени и не могу никако да се опораве. У таквим случајевима подаци морају поново да се конструишу, што је такође поступак одржавања програмске подршке.

Измене мањег обима

У одржавање програмске подршке могу да се убрајају и измене мањег обима, најчешће "козметичке" природе. Дакле, не ради се о неисправности програмске подршке, него о потреби корисника да се направи измена која ће му програмску подршку учинити погоднијом или лакшом за коришћење или на неки други начин прилагођенијом примени и начину на који је користи. Овакве измене нису обавеза ГВС-а јер се не ради о отклањању грешака, али ГВС врло радо излази у сусрет захтевима овакве природе, јер често доприносе квалитету система као целине.