Унапређења


Унапређења система могу бити:

  • проширење капацитета,
  • унапређења електронске опреме система,
  • унапређења програмске подршке, са или без измена у функционалности.

Проширење капацитета

Проширење капацитета система је унапређење без измене функционалности система. Састоји се од испоруке додатне опреме и поставних радова (монтажа додатне опреме и пуштање у рад).

Проширење капацитета се изводи једноставно, уколико су обезбеђени основни предуслови (довољно места у просторији и слично). У основи, спроводи се поступак пројектовања за нове захтеве за систем, при чему се, наравно, користе већ расположиви резултати изворног пројектовања. Након тога, постављање нове опреме може да се изврши без нарушавања рада система, сем у случају изузетно великих или сложених проширења.

Унапређења електронске опреме

Унапређења која доносе измене у опреми система су релативно ретка, између осталог и зато што је систем тако осмишљен да се већина потенцијално променљивих захтева и потреба система одрађује у програмској подршци. Углавном се ради о употреби могућности нових ревизија опреме у оквиру исте верзије система. У том случају се, најчешће, ради практично о проширењу система. Уколико се врши замена неког дела постојеће опреме, онда је она релативно једноставна, с тим што углавном подразумева и одговарајућа унапређења програмске подршке.

Унапређења електронске опреме могу да буду:

  • са проширењем капацитета - додавање опреме какве није било на систему,
  • са повећањем перформанси - замена дела електронске опреме система опремом бољих перформанси,
  • са увођењем нове функционалности - нова опрема, било да замењује постојећу или се додаје, остварује одређену нову функционалност.

Унапређења програмске подршке

Надградња програмске подршке система се врши на савремен начин, што значи, увек испоруком нове варијанте програмске подршке за систем на којој су отклоњени уочени проблеми и њеном инсталацијом у систем применом стандардне инсталационе процедуре. У ГВС-овим системима не постоје ``закрпе'' (енг. patch) програмске подршке.

Истраживачко-развојни центар непрекидно ради на унапређивању програмске подршке ГВС-ових производа:

  • на увођењу нове функционалности,
  • на унапређењу постојеће функционалности,
  • на повећању перформанси система,
  • на даљем подизању нивоа квалитета и поузданости система.

За поједину генерацију система, ГВС објављује просечно 2 до 4 унапређења годишње, мада број није ограничен. ГВС обавештава наручиоца о унапређењима у појединој (новој) верзији програмске подршке у односу на претходну, и цени унапређења са верзије коју корисник има на текућу верзију, а наручилац може да се одлучи да ли ће да купи унапређење (енг. upgrade) или не. Често су унапређења са једне верзије на следећу бесплатна.

Унапређење програмске подршке може да буде са или без нове функционалности у програмској подршци, на пример нове додатне услуге претплатницима (у јавном комутационом систему) и слично. ГВС приликом увођења нове функционалности у програмску подршку система обавештава наручиоца о техничким карактеристикама те функционалности и цени, а наручилац може да се одлучи да ли ће такву нову функционалност да купи или не. Често ГВС нову функционалност нуди бесплатно, у оквиру редовних унапређења програмске подршке.

Приликом унапређења програмске подршке, било да је са или без нове функционалности, стара верзија програмске подршке (пре унапређења) се брише и на систему постоји само нова, унапређена верзија. Обавезе произвођача, као што су одржавање, техничка подршка и друге, се без измена преносе са старе верзије на унапређену верзију, уколико се другачије не уговори.