Монтажа


Монтажа опреме почиње распакивањем из транспортне амбалаже, а за циљ има повезану, испитану и обележену опрему.

Наручилац треба да обезбеди:

 • услове за поставку опреме у објектима, у складу са документацијом производа који се монтира,
 • услове за рад стручњака који монтирају опрему – улазак у објекат.

Следећи кораци се обављају приликом монтаже опреме:

 • размештај опреме по поставном плану
 • повезивање делова опреме међусобно и са окружењем
 • испитивање по програму инсталационог испитивања (енг. Installation Testing)
 • обележавање опреме
 • контрола квалитета обављених радова

Размештај опреме

Размештај опреме подразумева:

 • постављање слободностојеће опреме на места одређена поставним планом, на под,
 • размештај опреме за радна места послужилаца, на радне столове,
 • причвршћивање опреме за зидну монтажу - на зид,
 • резервних делова - у ормане или на полице предвиђене за ту сврху.

За кориснике који су опредељени да сами монтирају опрему или за инжењеринг предузећа која су заинтересована да у своју понуду укључе и монтажу ГВС-ове опреме, ГВС нуди обуку кроз одговарајуће курсеве. Полазници који успешно савладају одговарајући курс бивају оспособљени за целокупан процес монтаже опреме и све потребне активности.

Уколико корисник сам монтира опрему, ГВС нуди одговарајућу техничку помоћ путем консултација, учешћа стручњака у радном тиму или техничког надзора монтажних радова.

Повезивање

Делови опреме који су смештени у кабинетима се међусобно повезују фабрички припремљеним кабловима, енергетским и сигналним. Ти каблови су већ испитани и обележени приликом прединсталације система и њихова траса кроз кабинете је унапред позната. Нешто другачија ситуација је код радних места послужилаца и припадајуће опреме. Она се такође повезују енергетским и сигналним кабловима, али ти каблови се не раде приликом прединсталације него непосредно на објекту.

Повезивање система са окружењем може да се ради са фабрички припремљеним кабловима или непосредно на објекту.

Инсталационо испитивање

Инсталационо испитивање подразумева потпуно функционално испитивање централе и свих њених делова. Циљ инсталационог испитивања је да технички утврди да је постављена централе технички потпуно исправна и спремна да обави све функције за које је намењена. Приликом инсталационог испитивања централа није програмирана за рад на том месту у мрежи, тај део посла се обавља у оквиру активности на пуштању централе у рад. Управо инсталационо испитивање треба да осигура да је централа исправна да прими програм за рад на том месту у мрежи као и на било ком другом месту у мрежи, на пример ако дође до пресељења централе.

Обележавање

Обележавање опреме је део монтажних радова који у општем случају не може у целини да се припреми приликом прединсталације. Обавља се на крају процеса монтаже јер је тада сва опрема на месту и повезана. Међусобне везе делова централе се обележавају фабрички, по систему означавања усвојеном за ГВС-ову опрему. Приликом монтаже обележавају се пре свега везе са окружењем. Обележавање се обавља по захтевима наручиоца, а ако наручилац нема посебних захтева, обележавање ће бити урађено на подразумеван начин.

Контрола квалитета

Пошто је централа потпуно испитана, укључујући и функционално испитивање и мерење електричних карактеристика, контрола квалитета може да се усредсреди на проверу нивоа квалитета изведених радова.