Планирање и припрема


Сложеност мрежа у којима се примењују производи ГВС-а чини да плански и припремни послови нису ни једноставни ни праволинијски. Избором решења које на најбољи начин користи бројне могућности ГВС-ових производа, корисник може да смањи не само цену ГВС-ове опреме, него и друге опреме у мрежи. Такође, избор решења може да утиче и на цену експлоатације и одржавања мреже. ГВС нуди стручну помоћ у избору оптималног техничког решења и одређивању захтева за систем.

Избор решења

Прилагодљивост и флексибилност су особине на које ГВС изузетно много полаже. Зато ГВС-ови системи често нуде више могућности за решавање једног проблема, чиме омогућавају кориснику да успостави баланс између цене и могућности у складу са својим жељама и потребама.

Изабрано решење се односи претежно на избор опреме, али избор утиче и на друге техноекономске елементе у погледу послуживања и одржавања опреме, обуке и техничке подршке.

ГВС нуди услуге избора оптималног техничког решења, на основу смерница наручиоца, које на најбољи начин узима у обзир и користи могућности ГВС-ове опреме. Решење може да укључи и следеће елементе, од којих су неки и непосредно повезани са избором опреме:

  • избор начина послуживања опреме и потребног нивоа стручности особља,
  • избор праве варијанте одржавања опреме у гарантном и постгарантном периоду,
  • правилан избор нивоа и садржине обуке,
  • избор варијанте техничке подршке.

Одређивање захтева

Производи ГВС система су потпуно прилагодљиви захтевима корисника. Да би се једнозначно одредила конфигурација система која одговара предвиђеној примени система, потребно је да корисник изрази захтеве за систем.

Захтеви обавезно садрже основне податке о броју објеката, броју и врсти потребних прикључака и вези са окружењем. Додатно, захтеви треба да садрже податке о изабраним опционим могућностима система, броју радних места за послужиоце система, количини и распореду резервних делова, алата и прибора и друге помоћне податке. Ови подаци имају подразумеване вредности, за случај да корисник не може да их наведе.

На крају, захтеви треба да садрже податке о просторијама које су предвиђене за смештај опреме, пре свега димензије просторија и распоред инсталација.

На основу захтева приступа се пројектовању система.

Планирање изградње

Изузетна сложеност телекомуникационих мрежа чини изградњу мрежа тешким и често дуготрајним послом. Да би се период изградње скратио, потребно је пажљиво планирање које укључује све релевантне чиниоце. Било да се ради о планирању изградње мреже у којој радове изводи ГВС или други извођач, наручилац може израду плана да препусти стручњацима ГВС-а. План укључује редослед и динамику извођења радова.