Пројектовање


ГВС-ови производи су сложени електронски системи који, захваљујући модуларној архитектури могу да покрију широк опсег потреба корисника. Различити капацитети се постижу правилним конфигурисањем система. Конфигурисање система, заједно са израдом поставног плана и пратећим активностима, називамо пројектовање система. ГВС нуди пун спектар услуга у погледу пројектовања ГВС-ових производа.

Поред пројектовања саме опреме, потребно је урадити пројекат читавог објекта у који се опрема смешта, рецимо телекомуникационог објекта. ГВС обавља и ову врсту услуга, било да се ради о новом објекту или поставци опреме у постојећи објекат.

Пројектовање телекомуникационих објеката

Код пројектовања објеката, ГВС нуди комплетну услугу:

 • снимање стања на објекту и документовање постојећег стања,
 • анализа алтернативних решења по разним критеријумима и избор оптималног решења,
 • израде предлога решења и усаглашавање са наручиоцем,
 • израда и провера пројекта,
 • добијање ревизије пројекта,
 • ажурирање пројекта током извођења радова,
 • израда пројекта изведеног стања.

Уколико корисник сам пројектује опрему, ГВС нуди одговарајућу техничку помоћ путем консултација или учешћа стручњака у радном тиму.

Пројектовање опреме

Под пројектовањем опреме подразумева се поступак који, полазећи од захтева за систем, као резултат даје скуп података који технички потпуно и недвосмислено одређују конфигурацију система која те захтеве у потпуности испуњава.

Поступак пројектовања опреме не треба мешати са пројектом за телекомуникациони објекат, или више објеката, у који се опрема смешта. Пројекат телекомуникационог објекта може да се ради тек након што се обави пројектовање опреме, или истовремено.

Скуп података који се добија као резултат поступка пројектовања система најмање обухвата детаљну спецификацију опреме и начин повезивања опреме. Ако су расположиви одговарајући улазни подаци, скуп података може да укључи:

 • спецификацију резервних делова
 • спецификацију потребних инсталационих радова
 • спецификацију потребних примопредајних радова
 • спецификацију препоручене пратеће опреме
 • спецификацију препоручене опреме за одржавање
 • поставни план опреме

Пројектовање производа ГВС-а је детаљно описано у одговарајућим упутствима која су део документације за системе ГВС-а.

ГВС у понуди има програмске алате за аутоматизовано пројектовање опреме. На основу задатих захтева, алат даје излазне податке, резултате пројектовања. Поред резултата пројектовања, алат може да направи и извештај о поступку пројектовања у говорном језику. Извештај садржи детаљно образложене кораке којима су резултати добијени.

За кориснике који су опредељени да сами раде пројектовање опреме или за инжењеринг предузећа која су заинтересована да у своју понуду укључе и пројектовање ГВС-ове опреме, ГВС нуди обуку кроз одговарајуће курсеве. Полазници који успешно савладају одговарајући курс бивају оспособљени за целокупан процес пројектовања опреме и све потребне активности.

Пројектовање телекомуникационих мрежа

Изнад свих очекивања брз напредак технологије довео је до умножавања и усложњавања функција и могућности модерних електронских система. Дистрибуирани системи, са географски удаљеним модулима, омогућавају значајне уштеде приликом инвестиција у изградњу мрежа и скраћење периода изградње. Пројектовање мрежа се меша и интегрише са пројектовањем саме опреме. Било да се у мрежи примењује ГВС-ова опрема или опрема других произвођача, ГВС пружа услуге пројектовања телекомуникационих мрежа: нових или унапређење постојећих мрежа.