Одржавање


Производи ГВС-а су изузетно једноставни за одржавање. Предвиђени су за непрекидан самосталан рад, па се одржавање своди на интервенције у случају отказа.

Одржавање система

Основно одржавање система је начелно у надлежности особља које послужује систем. Праћењем алармних извештаја система послужиоци стичу увид у неисправности и једноставније интервенције обављају у складу са упутством за одржавање система.

На радном месту послужиоца су расположиве разноврсне команде за преглед грешака које систем сам открива (аларма), као и разне поступке (мерења, статистике и слично) којима оператер може самостално да открије одговарајуће грешке. Као и друге команде и оне су детаљно описане у оквиру помоћи у раду. Такође постоје одговарајуће команде којима се може извршити и одговарајуће привремено искључење одговарајућег дела система из рада, тако да за време док се грешка/квар отклања неће долазити до прекида рада.

Поступци одржавања су детаљно описани у документацији система, а постоји и одговарајући курс у оквиру програма обуке који пружа и подробнија знања и практична искуства на поступцима одржавања система.

Сложеније интервенције може да обави особље које прође одговарајућу обуку - курс за одржавање система. Полазници који успешно заврше курс оспособљени су за отклањање 100% кварова на систему, уколико располажу потребним алатом, прибором и свих резервним деловима.

И основно и сложено одржавање могу да раде стручњаци ГВС-а, у том случају ГВС даје гаранцију за исправност система као целине. Наручилац може да се одлучи да уговори пуно одржавање, само сложено одржавање или да сам организује одржавање система. У случају да наручилац уговори пуно одржавање, ГВС сноси све трошкове одржавања, укључујући резервне делове, поправку склопова, све трошкове теренских интервенција и остале трошкове потребне да систем буде у потпуно исправном стању.

Гарантни период

За време трајања гарантног периода, ГВС све кварове на електронској опреми отклања о свом трошку, а ако је неки склоп тако оштећен да не може да се доведе у исправно стање, ГВС испоручује нов исправан склоп о свом трошку, изузев у следећим случајевима:

  • ако је опрема оштећена дејством више силе: елементарне непогоде (земљотрес, поплаве и слично), рат, рушилачки немири и друго;
  • ако је опрема оштећена локалним непогодом: пожар или поплава у објекту, провала или штета хулигана и слично;
  • ако је опрема радила у условима који излазе из декларисаног опсега: рад у условима превисоке или прениске температуре амбијента или влажности, превелике загађености ваздуха, рад под јаким вибрацијама и слично;
  • ако је оштећење настало непажљивим руковањем од стране послужиоца или лица необученог за рад са опремом.

Поправка склопова

Поправка неисправних склопова не спада у одржавање система. Када се неисправан склоп замени исправним из сета резервних делова, систем је доведен у исправно стање и слањем неисправног склопа на поправку, посао послужиоца система је завршен.

У фабрици произвођача постоји модерно организован и опремљен сервисни центар који је оспособљен да поправи било који склоп система СРЦЕ. У сервисном центру раде специјализовани стручњаци са дугогогишњим искуством на поправци електронских склопова. Поред централног сервисног центра постоје регионални сервисни центри који су оспособљени за поправку свих или само одређених врста склопова. ГВС установљава сервисне центре у областима где постоји веће концентрација опреме и потребе за одржавањем склопова веће.

Услови поправке склопова су предмет уговора, а постоји неколико основних варијанти:

  • по доношењу склопа на поправку, сервисни центар обавља поправку за део цене тог склопа, независно од нивоа квара; ако склоп не може да се поправи или се поправка не исплати, сервисни центар мора да испоручи други исправан склоп истог типа,
  • по доношењу склопа на поправку, сервисни центар анализира ниво квара и даје понуду за поправку или враћа склоп као неисплатив за поправку; власник склопа може понуду да прихвати или одбије,
  • "старо за ново" - сервисни центар преузима неисправан склоп и испоручује потпуно нов склоп истог или новијег, а компатибилног типа,
  • поправку склопова обављају стручњаци корисника који су прошли одговарајућу обуку, уз коришћење специјализоване опреме,
  • поправку склопова ради ГВС у оквиру уговора о пуном одржавању система.

Могуће су и комбинације наведених варијанти, на пример да неке врсте склопова поправљају стручњаци корисника, а остали се поправљају у сервисном центру по принципу понуде.

Услови поправке не важе у случајевима ако је опрема очигледно оштећена дејством више силе, несавесним руковањем и осталим наведеним и код гарантног периода - у претходном одељку.

Резервни делови

Количине резервних делова и њихов распоред по комутационим чворовима одређују се код пројектовања система, а на основу опредељења наручиоца. Препоруке произвођача у погледу резервних делова постоје у упутству за пројектовање система.

ГВС складишти довољне количине резервних делова за све системе у експлоатацији. Корисници система могу да буду безбрижни јер увек могу да набаве потребан резервни део. Додатно, ГВС стандардно складишти резервне делове и 10 година по објављивању краја живота производа или поједине генерације производа, а и после тога, док трају залихе.

За рад сервисних центара, било да су то ГВС-ови сервисни центри или мањи или већи сервисни центри корисника, а и за кориснике који имају ГВС-ову опрему за поправку склопова, ГВС складишти потребне саставне делове, компоненте и материјале, као и алате и прибор. За разлику од резервних делова који се складиште 10 година по објављивању краја живота поједине генерације производа, саставни делови, алат и прибор се сматрају резервним деловима за специјализовану опрему за поправку. Зато се складиште током живота и 10 година по објављивању краја живота одговарајуће опреме за поправку. Пошто опрема за поправку живи најмање 10 година после објављивања краја живота производа који поправља, 10 година од краја живота опреме за поправку је најмање 20 година од објаве краја живота производа, а у пракси тај период бива и значајно дужи.