Обука


Обука корисника се организује у виду курсева са предавањима - теоријском наставом и вежбама - практичном наставом. Курсеви се одржавају у ГВС-овом центру за обуку. Стандардно је извођење обуке на српском, руском или енглеском језику, по избору корисника. На захтев корисника, могуће је обуку организовати и на другим језицима.

Курсеви обуке су тематски подељени по производима. За сложеније производе постоји више курсева - основни, напредни и специјализовани курсеви. Специјализовани курсеви могу да буду за: пројектовање, одржавање, инсталацију и пуштање у рад и друго. За једноставније производе постоје курсеви на два нивоа: за корисника и за стручњака.

Курсеви се организују у малим групама полазника. Број полазника у оквиру једног курса је максимално 10. Након завршетка обуке, врши се провера знања и додела сведочанстава полазницима.

Поред предавања и вежби, обука садржи и консултације са стручњацима за опрему на коју се обука односи. Предмет консултација су специфична или сложена питања полазника која нису покривена градивом курса.

Предавања - теоријска настава

Настава се одвија по унапред дефинисаном плану и програму курса, кроз живу интеракцију предавача и полазника. Учионице су компјутеризоване и опремљене савременим наставним средствима. Полазницима су на располагању скрипта, у папирном и електронском формату. Нагласак у настави је на примерима, уз потребне чисто теоријске деонице.

Вежбе - практичан рад

Вежбе подразумевају практичан рад на потпуно функционалном моделу производа за који се изводи курс. За сваког полазника је обезбеђено место за практичан рад. За сваки курс постоји прецизан план и програм извођења вежби, унапред доступан полазницима. Сваку вежбу прво демонстрира ментор, а онда је полазници сами изводе, уз надзор и помоћ ментора. Рад на вежбама је организован у мањим групама, до пет полазника.

Обука приликом пуштања опреме у рад

Уколико пуштање система у рад изводе ГВС-ови стручњаци, у цену је укључена једнодневна основна обука послужилаца опреме која се изводи на постављеној опреми. Том приликом стручњак ГВС-а упознаје послужиоце са основама рада на опреми, најчешће коришћеним командама, могућим алармима, распоредом и функцијама опреме и организацијом документације и како се у њој снаћи. За разлику од курсева који се одржавају у центру за обуку који су општег карактера и осмишљени су и организовани тако да се односе на било коју поставку система, ова "теренска" обука је већим делом усмерена ка примерку система о коме се ради.

Овакав једнодневни курс никако не може да замени праву вишенедељну обуку за рад на систему. Управо је циљ да полазници који су похађали основни курс за систем и стекли општа потребна знања, путем ове једнодневне обуке добију потребне смернице како да та знања и који њихов део оперативно примењују у свакодневном раду.


ПРИМЕР

Формат

Величина

Страна

Преглед садржаја основног курса за систем СРЦЕ

PDF

291 K

1